2

Cải cách hành chính

gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
cchc 1

CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN

NÔNG THÔN MỚI VÀ SẢN PHẨM OCOP

Du lịch Kim Bôi

img

183202
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1533
3009
8533
163884
4542
44977
183202

Your IP: 3.238.72.180
2022-12-02 16:10

QUY CHẾ

Làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bôi, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 8302/QĐ-UBND

ngày 31 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Kim Bôi)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Quy chế

1. Quy chế này quy định về Nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bôi.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện

1. Ủy ban nhân dân huyện làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể Ủy ban nhân dân huyện với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và của mỗi thành viên Ủy ban nhân dân huyện. Mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, thành viên Ủy ban nhân dân huyện phải tuân thủ các quy định của pháp luật và sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, bảo đảm tập trung, dân chủ, tuân thủ các quy định của Pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

2. Đề cao trách nhiệm cá nhân, mỗi việc chỉ một người phụ trách và chịu trách nhiệm xuyên suốt. Nếu công việc được giao cho cơ quan thì người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm chính.

3. Giải quyết công việc đúng phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện; bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

4. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

5. Mỗi thành viên Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ công tác của mình trước Ủy ban nhân dân huyện và cùng với các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện trước Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện và cơ quan Nhà nước cấp trên.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI, CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA UBND VÀ THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của UBND huyện.

1. Ủy ban nhân dân huyện giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ủy ban nhân dân huyện thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với các vấn đề được quy định tại Điều 28, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Điều hành giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân huyện:

a) Thảo luận và quyết định từng vấn đề tại phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ hoặc bất thường;

b) Đối với những vấn đề không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể hoặc vấn đề do yêu cầu cấp bách, không có điều kiện tổ chức họp tập thể Ủy ban nhân dân huyện, thì theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện gửi toàn bộ hồ sơ, đề án và Phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên Ủy ban nhân dân huyện để xin ý kiến;

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Phiếu lấy ý kiến, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện phải có ý kiến trả lời. Sau thời hạn nêu trên, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện không có ý kiến thì coi như đồng ý và chịu trách nhiệm với Ủy ban nhân dân huyện về việc đó.

Nếu trên 50% thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhất trí, thì cơ quan chủ trì hoàn chỉnh văn bản. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thay mặt Ủy ban nhân dân huyện quyết định và báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân huyện tại phiên họp gần nhất.

Nếu trên 50% các thành viên Ủy ban nhân dân huyện không nhất trí thì Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, xử lý cụ thể;

c) Các quyết định tập thể của Ủy ban nhân dân huyện phải được trên 50% tổng số thành viên Ủy ban nhân dân huyện đồng ý thông qua. Khi biểu quyết tại phiên họp cũng như khi dùng Phiếu lấy ý kiến, nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã biểu quyết. Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện được thảo luận dân chủ và có quyền bảo lưu ý kiến nhưng phải thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là người lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân huyện, có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 29 và Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

2. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính chất liên ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị và địa phương trong huyện.

3. Cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch UBND huyện

a) Trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xử lý công việc trên cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và được tổng hợp trong Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định tại Quy chế này.

b) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy nhiệm một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thay mặt lãnh đạo công tác của Ủy ban nhân dân huyện và giải quyết công việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách.

c) Thành lập các tổ chức liên ngành để chỉ đạo đối với một số vấn đề phức tạp, quan trọng liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều địa phương và phải xử lý trong thời gian dài;

d) Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện chủ trì làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tổng hợp các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mà các cơ quan còn có ý kiến khác nhau, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định;

đ) Các cách thức khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp xem xét, ký duyệt các loại văn bản sau đây:

a) Ký thay mặt Ủy ban nhân dân huyện đối với các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện;

b) Các văn bản trình gửi, báo cáo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện;

c) Các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các báo cáo (tháng, quý, 6 tháng, năm, các chuyên đề công việc lớn), chương trình công tác (tháng, quý, 6 tháng, năm, theo chuyên đề công việc), kế hoạch lớn; dự án; đề án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện;eenj              

d) Các văn bản để quyết định, chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp phụ trách;

e) Các văn bản để giải quyết những vấn đề quan trọng khác.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện(thực hiện theo điều 122 của Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015).

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể:

   1. Chủ động giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được Chủ tịch phân công.

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm vừa bảo đảm định hướng chung của tỉnh, vừa sát với tình hình thực tế của huyện.

3. Đôn đốc, kiểm tra các ngành, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự điều hành, chỉ đạo của UBND huyện đối với lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

4. Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác được phân công trong phạm vi toàn huyện. Nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác phụ trách, thì phối hợp với Phó Chủ tịch đó để giải quyết. Trường hợp giữa các Phó Chủ tịch còn có ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định.

5. Tham dự đầy đủ các phiên họp UBND huyện; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn thuộc UBND huyện.

6. Ký các quyết định, chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện khi được Chủ tịch UBND huyện ủy nhiệm.

7. Theo yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời gian, các Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công cụ thể của Chủ tịch.

Điều 6. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện(thực hiện theo điều 123 của Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015).

Các Uỷ viên UBND huyện ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND huyện phân công. Cụ thể:

1. Tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể Ủy ban nhân dân huyện; cùng tập thể Ủy ban nhân dân huyện quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện; nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện các chủ trương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện trong và ngoài lĩnh vực mình phụ trách; chủ động làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về các công việc của Ủy ban nhân dân huyện và các công việc có liên quan.

Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình chủ trì chuẩn bị.

2. Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân huyện và trả lời kịp thời, đầy đủ các văn bản lấy ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân huyện để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của thành viên đó, nhưng có liên quan đến chức năng của ngành, lĩnh vực mình phụ trách; tham gia giải quyết công việc của tập thể Ủy ban nhân dân huyện, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền và báo cáo kết quả công việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Thực hiện kế hoạch đi công tác cơ sở, kế hoạch tiếp dân, đối thoại với nhân dân về các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách của mình, thuộc phạm vi của Ủy ban nhân dân huyện nếu được phân công; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành chính sách, pháp luật, việc thực hiện chương trình, kế hoạch và các quyết định của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về ngành, lĩnh vực do mình phụ trách; nắm chắc tình hình thực tế để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

4. Mỗi thành viên Ủy ban nhân dân huyện phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo các quy chế và quy định có liên quan; nghiên cứu, giải quyết và chủ động báo cáo, đối thoại, trả lời các kiến nghị chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện về những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

5. Không được nói và làm trái với các quyết định của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trường hợp có ý kiến khác với các quyết định đó thì vẫn phải chấp hành và được trình bày ý kiến với tập thể Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về vấn đề đó. Mọi sự vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ được kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trước tập thể Ủy ban nhân dân huyện.

6. Mỗi thành viên Ủy ban nhân dân huyện có hộp thư điện tử công vụ để nhận, gửi thông tin, tài liệu, đơn thư, giấy mời họp, trao đổi ý kiến về các công việc có liên quan; được trang bị các phương tiện để phục vụ việc xử lý công việc, trao đổi thông tin qua mạng máy tính.

7. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện ở cương vị Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện được Ủy ban nhân dân huyện phân công là Người phát ngôn chính thức về các vấn đề liên quan đến thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện. Trong trường hợp cụ thể, được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chánh Văn phòng có thể phân công cho Phó Chánh Văn phòng thực hiện quyền của Người phát ngôn Ủy ban nhân dân huyện về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điều 7. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện là người chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 05/5/2014 của Chính phủ. Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc trực tiếp, hàng ngày cho Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện. Cụ thể:

1. Dự thảo và trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện thông qua chương trình công tác hàng tháng, hàng năm của UBND huyện, theo dõi và đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện nội dung chương trình công tác. Chỉ đạo Văn phòng dự thảo báo cáo công tác tháng, quý, năm của UBND huyện; phối hợp với các cơ quan chuyên môn dự thảo các báo cáo chuyên đề theo sự phân công của UBND huyện.

2. Giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức duy trì mối quan hệ giữa UBND với thường trực Huyện uỷ, thường trực HĐND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Uỷ ban MTTQVN và các Đoàn thể của huyện, các cơ quan quan đơn vị trên địa bàn huyện.

3. Quản lý thống nhất việc tiếp nhận, xử lý và phát hành các văn bản của UBND, của Chủ tịch UBND huyện; phối hợp với phòng Tư pháp giám sát, kiểm tra việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND và UBND huyện ban hành. Chịu trách nhiệm về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày và thủ tục ban hành đối với văn bản của UBND huyện.

4. Xử lý và giải quyết một số công việc cụ thể theo sự phân công của Chủ tịch; giúp việc cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và công tác phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với các cơ quan thuộc UBND huyện, thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn.

5. Quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn; với Văn phòng UBND, Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

6. Tổ chức phục vụ và dự họp các phiên họp của Thường trực HĐND, UBND huyện; ra thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện sau mỗi phiên họp; được thừa lệnh Chủ tịch UBND, thừa lệnh UBND ký Giấy mời, thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch và một số văn bản thông thường khác của UBND.

7. Đảm bảo các điều kiện làm việc cho hoạt động của thường trực HĐND, UBND huyện.

8. Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo chuyên môn về hoạt động giao dịch tại Bộ phận một cửa huyện; tổ chức công tác tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức hoạt động Trang thông tin điện tử huyện.

Điều 8. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện.

Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện là người đứng đầu, có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo toàn diện công việc của cơ quan và chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan nhà nước cấp trên và Huyện ủy, HĐND huyện về việc quản lý lĩnh vực công tác mình phụ trách trong phạm vi toàn huyện. Cụ thể:

1. Tổ chức các hoạt động của cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 05/5/2014 của Chính phủ và quy định của Uỷ ban nhân dân huyện theo lĩnh vực công tác được phân công.

2. Nghiên cứu trình UBND huyện giải quyết hoặc trực tiếp giải quyết đề nghị của các ngành, các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức xã hội khác và các cá nhân về những vấn đề thuộc thẩm quyền và lĩnh vực công tác thuộc ngành mình phụ trách. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác, tham mưu với UBND huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

3. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện phải thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm của mình, để chủ động giải quyết mọi vấn đề thuộc chức năng hoặc lĩnh vực công tác trên phạm vi toàn huyện. Khi giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, nhưng có liên quan đến các cơ quan khác, nhất thiết phải chủ động trong việc phối hợp để giải quyết, không được đùn đẩy trách nhiệm.

4. Tham gia ý kiến với Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan đó, những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành mình quản lý.

5. Đối với những vấn đề vượt ra ngoài thẩm quyền và khả năng giải quyết, Thủ trưởng các cơ quan phải chủ động làm việc với các đơn vị có liên quan, để báo cáo kịp thời Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định.

Chương III

QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN

Điều 9. Quan hệ công tác của UBND huyện với các Sở, Ban, ngành của tỉnh và các đơn vị của Trung ương

1. UBND huyện chịu sự quản lý Nhà nước về các lĩnh vực chuyên môn của các Sở, Ban, ngành của tỉnh. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quản lý của các cơ quan cấp trên, đồng thời nghiên cứu, đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Đối với các đơn vị của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, UBND huyện có trách nhiệm tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động có hiệu quả. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo địa giới hành chính và kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành luật pháp, chính sách về quản lý kinh tế, về trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Điều 10. Quan hệ công tác của UBND huyện với Huyện uỷ

UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện thông qua.

Điều 11. Quan hệ công tác của UBND huyện với Thường trực HĐND huyện, tổ đại biểu HĐND tỉnh

1. UBND huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung chương trình cho các kỳ họp của HĐND huyện; UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ban của HĐND, xây dựng các báo cáo để trình tại kỳ họp, trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND và nghiên cứu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện.

2. UBND huyện có trách nhiệm tạo điều kiện để Đại biểu HĐND huyện, tổ Đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở huyện hoạt động đúng luật, có hiệu quả.

Điều 12. Quan hệ công tác của UBND với các tổ chức chính trị - xã hội

UBND huyện phối hợp với Uỷ ban MTTQVN các Đoàn thể huyện, trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên. Định kỳ làm việc để trao đổi và phối hợp công tác giữa chính quyền với người đứng đầu MTTQVN và các Đoàn thể huyện.

Điều 13. Quan hệ công tác của UBND huyện với Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện

UBND huyện giữ mỗi quan hệ chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ để thi hành pháp luật; cùng bàn bạc thống nhất về các biện pháp thực hiện, nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, biện pháp xử lý, giải quyết các khiếu nại và thi hành án.

Điều 14. Quan hệ công tác giữa thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện với Chủ tịch HĐND và UBND các xã, thị trấn

1. Chủ tịch HĐND và UBND các xã, thị trấn có đề nghị làm việc với thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện về lĩnh vực quản lý ngành trên địa phương mình, cần chuẩn bị kỹ về nội dung và thông báo trước với cơ quan liên quan (Với những nội dung liên quan đến nhân sự, tài chính, tài sản, chính sách thì phải có văn bản đề nghị). Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND huyện phải trực tiếp (hoặc phân công cấp phó) gặp và làm việc với Chủ tịch ( hoặc phó chủ tịch) HĐND và UBND xã, thị trấn để giải quyết công việc.

2. Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND huyện, có trách nhiệm giải quyết các đề nghị của Chủ tịch HĐND và UBND các xã, thị trấn theo thẩm quyền của mình và trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị (Kể cả khi chưa giải quyết hoặc không giải quyết được). Hết thời hạn đó, nếu chưa nhận được văn bản trả lời, thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn báo cáo Chủ tịch UBND huyện biết để chỉ đạo cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

3. Trường hợp kiến nghị của các xã, thị trấn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan thuộc UBND huyện, nhưng liên quan đến nhiều ngành, thì Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đề nghị một cơ quan liên quan đến nội dung chính trong bản kiến nghị của mình làm đầu mối giải quyết. Cơ quan được địa phương đề nghị làm đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan, xử lý các kiến nghị của địa phương. Các cơ quan liên quan phải trả lời cụ thể từng vấn đề của địa phương nêu ra. Trường hợp các cơ quan liên quan không thống nhất được cách giải quyết, thì cơ quan đầu mối báo cáo rõ các ý kiến khác nhau để Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định, đồng thời thông báo cho địa phương biết.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN

VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁC MẶT CÔNG TÁC CỤ THỂ

Điều 15. Chế độ làm việc của UBND huyện

1. Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện chỉ xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; không xử lý những vấn đề cụ thể, sự vụ thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện khi giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách, cần báo cáo kịp thời với Chủ tịch việc mà mình vừa giải quyết. Chủ tịch UBND huyện sau khi làm việc với các cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn cũng thông báo lại những vấn đề cần thiết cho Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực công tác đó biết, để tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

3. Trường hợp Chủ tịch phân công Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thay, hoặc giải quyết các công việc không thuộc lĩnh vực mình phụ trách, sau khi thực hiện phải báo cáo Chủ tịch UBND huyện, hoặc thông tin lại để Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực đó biết, tiếp tục chỉ đạo.

4. Phiên họp của UBND huyện(thực hiện theo điều 113 của Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015):

- Lãnh đạo UBND huyện tổ chức hội ý hàng tuần để nghe báo cáo tình hình công tác và thống nhất giải quyết các vấn đề chung của UBND huyện.

- Ủy ban nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng một lần.

- Ủy ban nhân dân họp bất thường trong các trường hợp sau đây:

+ Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định;

+ Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp;

+ Theo yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số thành viên Ủy ban nhân dân.

- Các phiên họp triệu tập thành viên UBND huyện, nhất thiết các thành viên UBND phải có mặt đầy đủ, nếu vắng mặt phải báo cáo lý do và được Chủ tịch UBND huyện nhất trí.

Điều 16. Trách nhiệm tổ chức phiên họp của UBND huyện

1. Chủ tịch UBND huyện quyết định cụ thể ngày họp, chương trình, nội dung, thành phần phiên họp. Trong trường hợp xét thấy cần thiết có thể triệu tập phiên họp bất thường. Văn phòng có trách nhiệm thông báo, gửi các tài liệu trình tại phiên họp cho các thành viên UBND huyện trước 03 ngày làm việc đối với phiên họp thường kỳ. Văn phòng được Chủ tịch uỷ quyền ký giấy mời họp, gửi tài liệu chuẩn bị nội dung và các điều kiện cho phiên họp.

2. Phiên họp UBND huyện chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên UBND huyện tham dự. Những đại biểu được mời dự các phiên họp của UBND huyện, được tham gia phát biểu ý kiến, nhưng không được tham gia biểu quyết.

3. Khách mời phiên họp UBND huyện:

a) Đại diện Thường trực HĐND huyện, đại diện các Ban của HĐND huyện, Tổ trưởng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được mời tham dự phiên họp UBND huyện khi bàn về các vấn đề có liên quan.

b) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Chánh án tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện được mời tham dự phiên họp UBND huyện khi bàn về các vấn đề có liên quan.

Điều 17. Quy trình, yêu cầu nội dung phiên họp của UBND huyện

1. Chủ tịch UBND huyện Chủ toạ phiên họp UBND huyện, đảm bảo thực hiện chương trình phiên họp và những quy định về phiên họp, khi Chủ tịch UBND huyện vắng mặt một Phó Chủ tịch UBND huyện được Chủ tịch UBND huyện phân công chủ tọa phiên họp.

2. Chánh Văn phòng báo cáo số Uỷ viên có mặt, vắng mặt và những đại biểu được mời dự, thực hiện các công việc khác của phiên họp theo sự phân công của Chủ tọa.

3. Chủ tọa phiên họp điều hành nội dung thảo luận. Trường hợp họp chuyên đề đột xuất, chưa gửi trước tài liệu cho Đại biểu, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được phân công xây dựng dự thảo nội dung họp của UBND huyện, trình bày ngắn gọn những vấn đề cần đưa ra xin ý kiến thảo luận.

- Các đại biểu dự họp phát biểu thảo luận và đề xuất ý kiến, cần nói rõ tán thành hay không tán thành hoặc thay đổi, bổ sung những điểm nào.

- Tại mỗi phiên họp, Chủ tọa quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu quyết, gồm: biểu quyết công khai (bằng hình thức giơ tay) hoặc bỏ phiếu kín.

- Thành viên UBND huyện có quyền biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không biểu quyết. Chủ tọa phiên họp kết luận và lấy biểu quyết, các vấn đề được quyết định tại phiên họp phải được quá nửa tổng số thành viên UBND huyện biểu quyết tán thành, nếu kết quả biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo ý kiến biểu quyết của Chủ tọa. Trường hợp thảo luận chưa rõ, Chủ tọa có quyền yêu cầu UBND huyện chưa ra quyết định.

- Đối với những vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không cần thiết phải đưa ra thảo luận, biểu quyết tại phiên họp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện quyết định việc biểu quyết của thành viên UBND huyện bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến. Văn phòng gửi dự thảo văn bản đến các thành viên UBND huyện lấy ý kiến tham gia, nếu đa số tán thành, Chánh Văn phòng trình Chủ tịch hoặc thống nhất trong Lãnh đạo UBND huyện quyết định. Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện phải thông báo kết quả biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến tại phiên họp gần nhất.

Điều 18. Biên bản kỳ họp

Các cuộc họp UBND huyện phải được lập thành biên bản. Biên bản phải ghi đầy đủ nội dung cơ bản diễn biến phiên họp, ý kiến phát biểu, kết luận của Chủ toạ phiên họp và kết quả biểu quyết. Biên bản do lãnh đạo hoặc chuyên viên Văn phòng ghi, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị ký lưu hồ sơ theo quy định.

Điều 19. Thông tin về kết quả phiên họp

1. Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân huyện phải được thông báo kịp thời đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân sau đây:

- Các Thành viên Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Thường trực Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam huyện, người đứng đầu các ngành đoàn thể huyện.

- Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

2. Đối với kết quả phiên họp UBND huyện liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân ở địa phương thì sau một phiên họp có trách nhiệm thông tin đến Đài truyền thanh - truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện để tuyên truyền; đồng thời cung cấp thông tin khi các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh yêu cầu.

Điều 20. Chế độ làm việc và trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn:

1. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân khi cần làm việc trực tiếp với Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch, phải đăng ký với Chánh Văn phòng để chuẩn bị nội dung, xếp lịch làm việc. Đối với những vấn đề cấp bách, Chánh Văn phòng phải báo cáo ngay và bố trí lịch để Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch làm việc kịp thời.

2. Đối với những vấn đề phát sinh của các cơ quan, các xã, thị trấn cần phải xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải trực tiếp báo cáo, làm việc với Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch, trường hợp cấp trưởng đi vắng cần uỷ quyền cấp phó làm việc thay, không cử cán bộ làm việc trực tiếp với Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch (Trừ trường hợp Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch chỉ định đích danh).

3. Các văn bản, quyết định về nhân sự, tài chính, tài sản, chính sách của UBND huyện, do cơ quan hoặc liên cơ quan dự thảo, thì cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm về nội dung và kèm theo tờ trình của đơn vị trình.

Các ngành tham mưu văn bản của UBND huyện phải thông qua lãnh đạo Văn phòng thống nhất về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, ký nháy tại nơi nhận của văn bản trước khi trình lãnh đạo UBND huyện ký ban hành.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn là người chịu trách nhiệm chính trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới.

Điều 21. Lập chương trình công tác của UBND huyện

- UBND huyện lập chương trình công tác hàng tháng, hàng năm. Chương trình công tác tháng, năm do Chánh Văn phòng dự thảo, UBND huyện thảo luận và quyết định. Chủ tịch UBND huyện quyết định những nội dung theo thẩm quyền.

- Đối với những chương trình công tác theo chuyên đề, cơ quan chuyên môn trình UBND huyện thảo luận và quyết định, phải chỉ rõ cơ quan chủ trì chuẩn bị, cơ quan tham gia chuẩn bị, cơ quan thẩm tra và thời gian hoàn thành.

Điều 22. Trình tự lập Chương trình công tác của UBND huyện

- Đầu tháng 10 hàng năm, các đơn vị báo cáo UBND huyện những vấn đề của ngành cần tập trung giải quyết, để đưa vào chương trình công tác của năm sau.

- Giữa tháng 10, căn cứ vào nội dung đề xuất của các ngành, Chánh Văn phòng dự thảo chương trình công tác năm sau và gửi cho các thành viên UBND huyện. Sau khi nghiên cứu, các thành viên UBND huyện thông báo lại những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi để Văn phòng hoàn chỉnh văn bản dự thảo, trình UBND huyện thảo luận thông qua vào phiên họp tháng 01 năm sau.

- Đầu tháng 01 của năm sau, UBND huyện tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chương trình công tác của năm trước, thảo luận và thông qua chương trình công tác của năm kế hoạch. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày UBND huyện thông qua chương trình công tác năm, Văn phòng hoàn chỉnh văn bản, trình ký và gửi cho các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện.

Điều 23. Quy định về việc ban hành văn bản

1. Trình tự ban hành:

Tùy theo tính chất và nội dung công việc, UBND huyện giao cho Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tổ chức soạn thảo và chịu trách nhiệm về nội dung văn bản. Chánh Văn phòng tham gia về nội dung theo thẩm quyền, và chịu trách nhiệm về thể thức văn bản.

  1. Thẩm quyền ký các văn bản:

- Chủ tịch UBND huyện trực tiếp ký các văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật; những vấn đề quan trọng mang tính chất liên ngành, liên huyện; công tác tổ chức, nhân sự; các văn bản thuộc khối nội chính, tài chính ngân sách, kế hoạch, quy hoạch, quyết định giao đất, cấp đất, các văn bản thoả thuận cho thuê đất, giao đất cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

- Phó Chủ tịch được phân công phụ trách lĩnh vực công tác nào, được Chủ tịch uỷ quyền ký thay các văn bản trong phạm vi lĩnh vực công tác đó, ngoài ra được ký một số văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi được Chủ tịch uỷ quyền, các văn bản chỉ đạo do Phó chủ tịch ký đều phải gửi cho Chủ tịch để báo cáo.

Trước khi quyết định những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực công tác mình phụ trách, Phó Chủ tịch phải xin ý kiến Chủ tịch, nếu do yêu cầu đột xuất Phó chủ tịch có thể giải quyết ngay những vấn đề cần giải quyết, nhưng phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước Chủ tịch UBND huyện và sau đó phải báo cáo Chủ tịch.

- Chánh, Phó Văn phòng được Chủ tịch uỷ quyền ký các thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó chủ tịch, ký các thông báo khác theo sự phân công, ký các giấy mời họp (trừ giấy mời lãnh đạo cấp trên), ký sao y, trích sao, sao lục các văn bản, xác nhận văn bản theo quy định của Pháp luật.

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn được phân công là cơ quan thường trực của các Hội đồng hoặc các Ban chỉ đạo, được phép ký trực tiếp các văn bản và sử dụng con dấu của cơ quan mình để giao dịch, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND và Chủ tịch UBND huyện về nội dung của các văn bản đó.

       3. Trình ký:

Việc trình Chủ tịch và các Phó chủ tịch ký các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND huyện, đều phải được chuyển qua lãnh đạo Văn phòng được phân công trên từng lĩnh vực; Các văn bản đó đều phải có chữ ký chịu trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trình (Vào dòng cuối cùng của văn bản, sau dấu chấm hết), lãnh đạo Văn phòng ký chịu trách nhiệm về thể thức sau chữ “Nơi nhận”.

Điều 24. Tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp dân vào các ngày 14 và 30 hàng tháng (Nếu những ngày tiếp dân trùng vào ngày nghỉ, thì ngày tiếp dân được thực hiện vào ngày làm việc gần nhất sau đó); hàng ngày giao cho Ban Tiếp công dân huyện phối hợp với các cơ quan liên quan trực tiếp làm công tác tiếp dân. Trong ngày tiếp dân, UBND huyện bố trí một đồng chí Lãnh đạo UBND huyện thường trực tại cơ quan để trực tiếp giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Điều 25. Làm việc đối ngoại của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch thực hiện các cuộc tiếp, làm việc bao gồm: Tiếp xã giao; tiếp làm việc theo đề nghị của các cơ quan chuyên môn và đề nghị trực tiếp của các tổ chức, cá nhân, trên cơ sở có đăng ký chương trình với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Văn phòng.

2. Văn phòng có nhiệm vụ:

- Trình Chủ tịch, Phó chủ tịch lịch tiếp, làm việc theo yêu cầu của cấp trên, của các ngành hoặc đề nghị trực tiếp của các tổ chức, cá nhân và thông báo cho các cơ quan biết kết quả.

- Phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung cần thiết và tổ chức phục vụ theo yêu cầu của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch.

- Mời phóng viên báo, đài đưa tin đối với từng cuộc tiếp, làm việc theo chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch nếu xét thấy cần thiết.

3. Thành viên UBND được phân công phụ trách công tác an ninh, chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho các cuộc tiếp và làm việc của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch (khi có yêu cầu).

4. Các cơ quan thông tấn báo chí (Cả ở Trung ương và tỉnh) khi đến làm việc tại huyện, Văn phòng đề nghị thông báo rõ nội dung, xuất trình thẻ phóng viên và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, riêng các lĩnh vực Quốc phòng, An ninh, Tôn giáo, Thanh tra, Tài chính ngân sách nhất thiết phải báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND huyện.

Điều 26. Đi công tác cơ sở của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các thành viên UBND huyện (theo chương trình công tác hoặc kiểm tra, làm việc đột xuất):

1. Theo sự chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng thông báo chương trình của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch đi kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của các ngành hoặc địa phương, để giúp các ngành và địa phương khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và thực hiện.

a) Văn phòng HĐND và UBND huyện, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Huyện uỷ trong việc bố trí lịch cho Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra và làm việc tại cơ sở.

b) Văn phòng phải thông báo cho cơ sở trước ít nhất một ngày về chương trình làm việc của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện.

2. Thành viên UBND huyện, thủ trưởng cơ quan, hàng tháng bố trí thời gian đi kiểm tra cơ sở, khảo sát thực tế để sơ kết, tổng kết các mô hình, gặp gỡ lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

3. Khi các địa phương gặp thiên tai, rủi ro, gây thiệt hại về người và tài sản, Chủ tịch UBND huyện có thể quyết định các hình thức sau:

- Chỉ thị cho các ngành, các cấp tổ chức khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch trực tiếp tới hiện trường thăm và chỉ đạo công việc hoặc thành lập đoàn công tác liên ngành để chỉ đạo.

Điều 27. Chế độ thông tin báo cáo của UBND và các cơ quan thuộc UBND huyện.

- Các báo cáo thường kỳ của UBND huyện bao gồm: Báo cáo tháng, quý, 6 tháng và báo cáo năm. Các báo cáo thường kỳ được gửi tới Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan; thường trực Huyện uỷ, thường trực HĐND huyện, các Thành viên UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn.

+ Văn phòng tổng hợp, soạn thảo các báo cáo thường kỳ của UBND huyện.

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện soạn thảo báo cáo chuyên đề của UBND huyện.

+ Hàng tháng, hàng quý và cuối năm các cơ quan, các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình về UBND huyện bằng văn bản qua Văn phòng từ ngày 10, chậm nhất đến ngày 15 hàng tháng (tổng hợp báo cáo tóm tắt để báo cáo cấp trên; phát hành báo cáo chính thức của UBND huyện khi được thông qua phiên họp thường kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm của UBND huyện). Ngoài ra thực hiện chế độ báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện.

- Hàng tuần Văn phòng lập báo cáo thông tin tuần gồm 3 nội dung chính sau:

+ Thông tin một số hoạt động chính của UBND huyện.

+ Một số kết quả nổi bật trong tuần.

+ Dự kiến một số nhiệm vụ chính trong tuần và chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện.

- Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện (có thể uỷ quyền cho cấp phó) trình xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện thông qua Lãnh đạo Văn phòng, để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo.

- Lãnh đạo Văn phòng khi được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ tổng hợp số liệu thông tin báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất, được trao đổi, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cung cấp thông tin số liệu kịp thời.

Điều 28. Về chế độ tổ chức hội nghị của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn

1. Các cơ quan, đơn vị khi được UBND huyện giao làm thường trực tổ chức các hội nghị chuyên đề triển khai nhiệm vụ, phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, chương trình của hội nghị và phối hợp với Văn phòng để đảm bảo các điều kiện phục vụ khác (giấy mời và nội dung chương trình hội nghị phải ghi rõ người mời, người chủ trì, những yêu cầu đối với người được mời tham dự).

2. Các cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết hoặc các cuộc họp chuyên đề, giao ban mời Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn, thì phải báo cáo xin ý kiến và được sự đồng ý của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện về nội dung, thành phần và thời gian hội nghị.

3. Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND xã, thị trấn đi công tác hoặc đi vắng từ 02 ngày trở lên, phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện.

4. Các cơ quan, các xã, thị trấn mời Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện dự họp và phát biểu ý kiến, phải gửi giấy mời và tài liệu của hội nghị về Văn phòng trước 03 ngày. Lãnh đạo Văn phòng xếp lịch, bố trí chuẩn bị nội dung trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp.

5. Việc tổ chức ăn, nghỉ của hội nghị thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật hiện hành đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Quy chế này đã được Uỷ ban nhân dân huyện biểu quyết thông qua tại cuộc họp ngày 26/12/2016. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các thành viên UBND huyện, các ngành, cấp xã đề xuất những nội dung cần thiết để kịp thời xem xét điều chỉnh, bổ sung quy chế, đáp ứng phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn ban hành quy chế làm việc phù hợp với quy chế làm việc của UBND huyện và các quy định của Pháp luật./.

Văn bản mới ban hành

KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA