2

Cải cách hành chính

gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

22222222222

33333
tranhcodong cpco
cchc 1

CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN

NÔNG THÔN MỚI VÀ SẢN PHẨM OCOP

Du lịch Kim Bôi

img

183335
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1666
3009
8666
163884
4675
44977
183335

Your IP: 3.238.72.180
2022-12-02 17:23
Năm 2017, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ huyện Kim Bôi đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện BTV cấp ủy các cấp quản lý, Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về Quy định giám sát trong Đảng; Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở”. Thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2017, bằng việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2017. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện; tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã có bước phát triển ổn định vững chắc; hệ thống chính trị luôn được quan tâm, củng cố, năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý và hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có nhiều tiến bộ; an ninh- quốc phòng, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và phát triển. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện năm 2017 đã có nhiều cố gắng tích cực; triển khai và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định; các nhiệm vụ do cấp uỷ giao và tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tránh các biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân. Trên cơ sở đó để làm rõ nguyên nhân và khắc phục có hiệu quả những yếu kém và tồn tại nhằm xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong đó: Cấp ủy các cấp đã kiểm tra chuyên đề đối với 89 TCĐ và 81 đảng viên (tăng 03 TCĐ và 07 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016), trong đó: BTV Huyện ủy kiểm tra 11 tổ chức và 07 đảng viên; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 78 tổ chức và 74 đảng viên (có 39 cấp ủy viên các cấp chiếm 48,1% tổng số đảng viên được kiểm tra, gồm: Đảng ủy viên 17; Chi ủy viên 22 đồng chí). UBKT các cấp đã kiểm tra khi có DHVP đối với 16 TCĐ và 51 đảng viên (tăng 02 TCĐ và 04 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016), trong đó: UBKT Huyện ủy kiểm tra 02 TCĐ và 07 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 14 TCĐ và 44 đảng viên (có 37 cấp ủy viên các cấp chiếm 72,5% tổng số đảng viên được kiểm tra, gồm: Huyện ủy viên 03; Đảng ủy viên 07; Chi ủy viên 27 đồng chí). Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức, lối sống; việc quản lý và sử dụng đất đai; chính sách dân số... Sau kiểm tra kết luận: Có 04/16 TCĐ có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật và 12/51 đảng viên có vi phạm, trong đó có 06 đảng viên chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, 06 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật, chiếm 50% so với số có vi phạm; đã thi hành kỷ luật 06 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 70 TCĐ (giảm 02 tổ chức so với cùng kỳ năm 2016), trong đó: UBKT Huyện ủy kiểm tra 05 tổ chức; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 65 tổ chức. Qua kiểm tra, kết luận có 42 tổ chức xây dựng được chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát; 28 tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 20 tổ chức thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; 09 tổ chức chưa thực hiện việc lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 38 TCĐ (tăng 01 tổ chức so với cùng kỳ năm 2016), trong đó: UBKT Huyện ủy kiểm tra 05 tổ chức, UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 32 tổ chức. Qua kiểm tra, kết luận không có trường hợp nào phải thay đổi hình thức kỷ luật; có 05 tổ chức chưa thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật, chiếm 1,3% so với tổng số tổ chức được kiểm tra, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Kiểm tra tài chính đảng đối với 80 TCĐ trong việc quản lý, sử dụng tài chính đảng; việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (giảm 08 tổ chức so với cùng kỳ năm 2016), trong đó: UBKT Huyện ủy kiểm tra 05 tổ chức; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 35 tổ chức. Qua kiểm tra, kết luận các TCĐ được kiểm tra cơ bản đã thực hiện tốt việc thu, chi, sử dụng đảng phí đảm bảo đúng với quy định của đảng và nhà nước về tài chính, đáp ứng tốt cho các hoạt động của cấp ủy địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên được coi trọng, định kỳ hằng tháng, hằng quý Cấp ủy các cấp đã dành thời gian nghe UBKT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng để kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. UBKT các cấp đã chủ động giám sát TCĐ cấp dưới, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc nêu gương, trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. UBKT Huyện ủy đã ban hành Quyết định về phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên chuyên trách và chuyên viên cơ quan UBKT Huyện ủy phụ trách lĩnh vực công tác và địa bàn để góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của cán bộ, kiểm tra viên, chuyên viên trong thực hiện nhiệm vụ giám sát. Trong đó: Cấp ủy các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 91 TCĐ và 79 đảng viên (giảm 05 tổ chức và 05 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016), trong đó: BTV Huyện ủy giám sát 05 tổ chức và 07 đảng viên; Đảng ủy cơ sở giám sát 86 tổ chức và 74 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào việc chấp hành thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của tổ chức đảng các cấp. Kết quả giám sát: Thực hiện tốt nội dung giám sát có 84 tổ chức và 67 đảng viên, chưa thực hiện tốt 07 tổ chức và 12 đảng viên; UBKT Huyện ủy phát hiện, chuyển kiểm tra khi có DHVP 02 tổ chức. UBKT các cấp giám sát chuyên đề đối với 72 TCĐ và 83 đảng viên (tăng 05 tổ chức và 04 đảng viên so với cùng kỳ 2016), trong đó: UBKT Huyện ủy giám sát 03 tổ chức và 03 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở giám sát 69 tổ chức và 80 đảng viên. Cấp ủy viên các cấp có 60 đồng chí là Chi ủy viên. Kết quả giám sát: Thực hiện tốt nội dung giám sát có 52 tổ chức và 66 đảng viên; chưa thực hiện tốt 20 tổ chức và 17 đảng viên; chuyển kiểm tra khi có DHVP 02 tổ chức (tăng 01 tổ chức so với cùng kỳ năm 2016). Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 02 TCĐ (Khiển trách 01, cảnh cáo 01) và 16 đảng viên (Khiển trách 07, cảnh cáo 08, khai trừ 01) tăng 01 tổ chức và giảm 03 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: Cấp ủy viên các cấp 05 đồng chí, gồm: Đảng ủy viên 03, Chi ủy viên 02; cấp thi hành kỷ luật: BTV Huyện ủy kỷ luật 01 tổ chức và 02 đảng viên; Đảng ủy cơ sở kỷ luật 01 tổ chức và 11 đảng viên; chi bộ kỷ luật 03 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu trong việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất đai; chính sách dân số, KHHGĐ... UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật đối với 05 đảng viên (bằng cùng kỳ năm 2016) với các hình thức: Khiển trách 03; khai trừ 02, trong đó có 03 cấp ủy viên là Đảng ủy viên. Nội dung vi phạm chủ yếu trong việc thực hiện quy chế dân chủ; vi phạm pháp luật... Nguyễn Mạnh Hùng ( UVKT Huyện ủy Kim Bôi)

Văn bản mới ban hành

KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai nghị quyết 70/2021/nq-hđnd ngày 09/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa bình


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cơm Lam Mường Động”


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022


KẾ HOẠCH

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030


THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2022Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

bau cu bac ho
rua tay sat khuan

phan anh kien nghi

Botuphap copy

PHONGCHONGBAOLUC

tủ sách PL